Teplota:23.5°C
Rel. vlhkost:44.2%RH
Humidex:25.1°C